Publishers Carb the fuck up earth

[[ Pdf ]] Ziemia obiecanaAuthor Władysław Stanisław Reymont – Blockdiagramwiring.co

Dziki kapitalizm w wersji bez jakichkolwiek zabezpiecze spo ecznych zast powanie ludzi maszynami, wyrzucanie pracownik w na bruk, podpalanie w asnej fabryki, by wprost nie og asza bankructwa, ciemne interesy, popijawy, spotkania towarzyskie w scenerii dziewi tnastego wieku Portret r nych grup spo ecznych, narodowo ciowych i ekonomicznych oraz stosunk w mi dzy nimi d , gdzie mieszkaj obok siebie Niemcy, ydzi i Polacy. I m impressed with this classic novel Author s ability to share the wide perspective of d s brutal reality of the capitalism origins is something special There s is a lot of timeless analogies to nowadays Even if than 100 years passed since then.I would recommend this book especially for every man who s aspiring to run a business Pretty reflective story about choice s and opportunities during our lifetime. PL recenzja dwuj zyczna wersja angielska pod wersj polsk ENG bilingual review English version under Polish version W skrytykowaniu pe zaj cego i niczym nieskr powanego kapitalizmu ksi ka Reymonta nie straci a nic na aktualno ci i w tym tkwi wielko jego dzie a Gdyby powie upudrowa obecnymi rozwi zaniami technicznymi i przyoblec w szaty specjalnych stref ekonomicznych, to okaza oby si , e od ko ca XIX wieku zasadniczo niewiele uleg o zmianie Niby czytam, e obecnie mamy rynek pracownika, ale niespecjalnie to dostrzegam Nadal praca rzeszy os b okazuje si tak ma o wa na, gdy chodzi o podwy k i tak niezb dna dla ludzko ci, gdy chodzi o udzielenie urlopu Co z tego, e otoczenie prawne pracy najemnej zmieni o si diametralnie w por wnaniu z czasami, w kt rych Reymont pisa swoj powie , jak sprawiedliwo nale y sobie w tym kraju wyszarpa , a istnienie Pa stwowej Inspekcji Pracy dla wielu os b jawi si pod znakiem zapytania, skoro z ich kontroli zapowiadanych nierzadko nic nie wynika Ko cowe przemy lenia Borowieckiego, bolej cego nad tym, e jego marzenie o milionach na o y o mu na r ce niewidzialne kajdany i uczyni o kogo na kszta t ch opa pa szczy nianego, wydaje mi si prorocze Id o zak ad, e dla wi kszo ci z nas wiadczenie pracy sta o si odrabianiem pa szczyzny, a jej utrata jest czynnikiem traumatyzuj cym r wnie silnym, jak mier bliskiej osoby z uwagi na kredyty, po yczki i wszelkiej ma ci zobowi zania, kt re pozaci gali my w pogoni za marzeniami o lepszym, wygodnym yciu Ziemi obiecan zasiedla galeria postaci, z kt rych prawie ka da wyda a mi si antypatyczn Rzadko zdarza mi si przeczyta ksi k , w kt rej uczucie pogardy wzbudzaj prawie wszyscy, kt rzy wyst puj na jej kartach Reymont serwuje pesymistyczn perspektyw , w kt rej nie ma miejsca na sentymenty czy przyja nie nie tylko w wiecie wielkiego biznesu, ale r wnie pomi dzy drobnymi dorobkiewiczami, lud mi stoj cymi na najni szych szczeblach ekonomicznego a cucha pokarmowego Alianse i uk ady s trwa e dop ty, dop ki jednej ze stron przestanie si to op aca S owo honoru przestaje odgrywa jak kolwiek rol i to nawet mi dzy panami szlachcicami Co wi cej, w Reymontowskiej wizji kapitalizmu dza pieni dza poci ga za sob r wnie rozpad wi zi rodzinnych, gdzie zi got w jest okpi te cia, je li ma na tym sporo zyska Wierutn bzdur jest jednak w moim odczuciu twierdzenie, e Ziemia obiecana jest powie ci antysemick R wnie dobrze mo na m wi , e jest antypolska lub germanofobiczna Konstrukcja powie ci bazuje na stereotypach i akurat na tej p aszczy nie Reymont rozdaje ciosy po r wno Niemiec to polako erca, a przy tym pozer, symbol wyzysku i bezgu cia Polak to cwaniaczek, koniunkturalista i konformista yd to z kolei spryciarz, tandeciarz, dusigrosz i oszust Stereotypowo uj te s r wnie postacie kobiece Jest dla mnie zadziwiaj ce, e Reymont to kolejny polski pisarz epoki pozytywizmu, kt remu nie udaje si zbudowa skomplikowanej postaci kobiecej Kobiety to u niego albo altruistyczne, bezinteresowne anio y mi osierdzia, pe ne dobroci i wsp czucia dla bli nich Anka, Nina Trawi ska albo rozerotyzowane j dze, g upie, puste lale Mada, Lucy, R a, poniek d te Mela , a g wnym zadaniem i celem yciowym ka dej z nich jest znalezienie m czyzny, kt remu mog yby s u y i zaspokaja jego potrzeby A to wszystko w czasach, w kt rych kie kuje ruch emancypacyjnyPowie Reymonta to tak e portret odzi Pisarz opisuje je jako miasto moloch, potwora ziej cego k bami dym w z wsz dobylskich komin w fabrycznych, wysysaj cego ludzki pot, krew i zy, zestawiaj c opis miasta z sielskim, wiejskim krajobrazem nieodleg ego Kurowa W tym aspekcie od czas w Reymonta te niewiele si zmieni o Mimo up ywu lat, d nadal pozostaje miastem na dorobku, acz z wielkimi, niezaspokojonymi aspiracjami.Najwi cej zastrze e mam do kompozycji powie ci Pierwotnie Reymont pisa sw powie w odcinkach do gazety i mimo dokonania korekty wersji ksi kowej, w odcinkowy styl jest atwo dostrzegalny Mniej wi cej do po owy ksi ki ka dy rozdzia prezentuje sylwetk innego bohatera Reymont zaczyna pewne w tki, z kt rych p niej nie czyni adnego u ytku Trudno oprze si wra eniu, e pocz tkowo pisarz nie mia skrystalizowanego zarysu fabu y i pisa t ksi k z odcinka na odcinek, gdy w kolejnych rozdzia ach brak jest jakiegokolwiek kontinuum Z tej przyczyny pocz tkowo trudno mi by o wej w t powie Nieco rozczarowuj cy jest r wnie spos b zako czenia powie ci Reymont snuje opowie przez kilkaset stron, by na zaledwie paru stronach b yskawicznie rozwi za ca akcj Miejscami denerwuj cy jest r wnie moralizatorski ton narracji Reymont sam dorobi si na sfingowaniu jego dokumentacji powypadkowej, dzi ki czemu uzyska wysokie odszkodowanie, kt re pozwoli o mu na usamodzielnienie si i ycie wy cznie z pracy pisarskiej Ten szczeg jego biografii sprawia, e moralizowanie z jego strony na temat uczciwo ci jest ma o wiarygodne.In criticizing creepy and unrestricted capitalism, Reymont s book has lost nothing of its relevance, and this is the size of his work If the novel were to be covered with current technical solutions and put on the robes of special economic zones, it would turn out that from the end of the XIX th century, little has changed I kind of read that we currently have an employee market, but I do not see it very well Still the work of a lot of people turns out to be so insignificant when it comes to a raise and so necessary for humanity when it comes to granting a holiday So what, that the legal environment of hired labor has changed radically compared to the times when Reymont wrote his novel, when justice still must be wrested in Poland, and the existence of the National Labor Inspectorate for many people is questionable, since their control announced often results nothing Borowiecki s final thoughts about the fact that his dream of millions had put invisible shackles on his hands and made him someone in the shape of a serf, seems to me prophetic I am looking for a bet that for most of us the provision of work has been made up of serfdom, and its loss is a traumatizing factor as strong as the death of a loved one due to loans and all sorts of obligations that we have gained in pursuit of dreams of a better, convenient life The Promised Land is inhabited by a gallery of figures, almost all of which seemed to me to be unfriendly I rarely read a book in which almost everyone who appears on its cards is scornful Reymont serves a pessimistic perspective in which there is no room for sentiments or friendships not only in the world of big business, but also between small upstarts, people standing at the lowest levels of the economic food chain Alliances are permanent as long as one of the parties ceases to pay for it The word of honor ceases to play any role even among the noblemen What s , in Reymont s vision of capitalism, the lust for money also involves the breakdown of family ties, where the son in law is ready to cheat on his father in law if he has a lot to gain But in my opinion it is a blandish nonsense to say that The Promised Land is an anti Semitic novel It can also be said that it is anti Polish or Germanophobic The construction of the novel is based on stereotypes and just on this plane Reymont deals blows equally A German is a Poles eater, and at the same time a poser, a symbol of exploitation and tastelessness A Pole is a crook, an opportunistist and conformist A Jew is in turn a sneaker, a skinflint, a penny pincher and a cheat Feminine characters are also stereotyped It is amazing for me that Reymont is another Polish writer of the period of positivism, who fails to build a complicated female figure Women are for him either altruistic, selfless angels of mercy, full of kindness and compassion for others Anka, Nina Trawi ska or voluptuous groans, stupid, empty dolls Mada, Lucy, R a, and partailly also Mela , and the main task and life goal of each one of them is to find a man to serve and satisfy his needs And all this in times when the emancipation movement germinates Reymont s novel is also a portrait of d The writer describes it as a city behemoth, a monster who is breathing smoke from ubiquitous factory chimneys, sucking human sweat, blood and tears, juxtaposing the description of the city with the rural landscape of nearby Kur w In this aspect, not much has changed since Reymont s times Despite the passage of years, d is still a city with some achievements, but with great, unsatisfied aspirations.I have the largest objections to the composition of the novel Originally, Reymont wrote his novel in episodes to the newspaper and despite the correction of the book version he made, this segmental style is easily discernible More or less to the middle of the book, each chapter presents the silhouette of another hero Reymont begins some threads, later which he did not use It is hard to resist the impression that initially he did not have a crystallized outline of the plot and wrote this book from episode to episode, because in the following chapters there is no continuum For this reason, at first, it was difficult for me to immerse in this novel The way of ending the novel is somewhat disappointing Reymont spined the story through several hundred pages, to quickly solve all the action on just a few pages The moralizing tone of the narrative is also annoying Reymont himself got his hands on faked his post accident documentation, thanks to which he obtained a high compensation, which allowed him to become independent and live only from writing work This detail of his biography makes moralizing on his part unreliable. Amazing book I started reading it because the movie based on this book is fantastic I watch it at least once a year, and books are always much better so I figured I will do myself a favour Well, the movie is one of those rare gems that matches the genius of the author If you don t feel like reading than just watch the movie both are amazing I am into entrepreneurship and this book is exactly about that And it doesn t matter that it takes place 100 years ago The story is just as true today I have nothing, you have nothing Together we have enough to make an app and become billionaires should be the motto of Silicon Valley. Po wielu, d ugich latach dojrzewam do lektury, odkrywam pi kno j zyka, zachwycam si tematyk , podejmowan przez nasz , rodzim literatur Jest mi autentycznie wstyd, e tak haniebnie jej nie docenia am Tymczasem g sia sk rka, b yszcz ce zachwytem oczy, rozdziawiona buzia, to uczucia, kt re towarzyszy y mi, kiedy czyta am Reymonta Ta ksi ka jest fantastyczna Do teraz czuj dym, wydobywaj cy si z fabrycznych komin w, ha as wpuszczonych w ruch maszyn d Lata osiemdziesi te XIX wieku Tytu owa ziemia obiecana , do kt rej nadci gaj t umy, marz ce o fortunie, bogactwie, polepszeniu n dznego losu, nie zdaj c sobie sprawy, e w rzeczywisto ci trafi do kapitalistycznej machiny, miejskiej d ungli d to las, to puszcza masz mocne pazury, to id mia o i bezwzgl dnie du bli nich, bo inaczej oni Ci zdusz , wyssaj i wypluj z siebie Dzi ki historii przyja ni trzech m odych, narwanych bohater w Polaka Karola, yda Moryca oraz Niemca Maksa, poznajemy mechanizm robienia pieni dzy a tak e, mamy doskona y obraz tego konglomeratu polsko ydowsko niemieckiego wczesnej odzi Genialna panorama spo ecze stwa, ca a paleta przer nych ludzkich postaw, obyczaj w, motyw w post powania, punkt w widzenia, moralno ci Mamy tu do czynienia zar wno, z dobrym Niemcem, uczciwym ydem, kieruj cym si etyk , wsp czuciem, jak i z ym, wyrachowanym Polakiem, kt ry d y po trupach do celu W obrazie miasta doskonale wida i czu antyurbanizm Reymonta, kt ry przeciwstawia spokojne, godne ycie na wsi, z bezdusznym wielkomiejskim zgie kiem, gdzie nawet mier nie ma adnego znaczenia, a jest rozpatrywana jedynie z perspektywy straty dla zak adu Rozlecieli si wszyscy jak ptaki sp oszone przez jastrz bia i po chwili sala znowu sz a, wszystkie maszyny by y w ruchu, pr cz tej jednej, okrwawionej zbrodni , ale kt r natychmiast zaczynano oczyszcza Verflucht Tyle materia u na nic kl majster, ogl daj c poplamiony krwi perkal i zacz wymy la robotnikom za nieostro no i grozi , e ca ej sali ka e wytr ci za ten materia Pisarz, w spos b absolutnie wy mienity, obrazuje, e bogactwo wcale szcz cia nie daje, wprost przeciwnie, pieni dz, czyni cz owieka niewolnikiem kawa ka papieru, zaczyna kontrolowa jego ca e ycie Niezale no maj tylko n dzarze, bo ju nawet i miliarderzy s jej pozbawieni Cz owiek posiadaj cy rubla jest ju niewolnikiem tego rubla Paradoks A ile tu niespe nionych marze , le ulokowanych uczu , gorzkich rozczarowa Mam wypieki na twarzy Panie W adys awie Kocham Pana Troch mi ta ksi ka odczarowa a histori fabrykanckiej odzi. Ziemia obiecana jest niesamowita w swojej prostocie Na pocz tku wydawa o mi si , e jej g wnym bohaterem b dzie Karol Borowiecki, ale z czasem zrozumia am, e on i wszyscy pozostali ludzie to tylko niewielkie elementy osobowo ci majestatycznego i przera aj cego organizmu, jakim jest d Miasta, kt rego charakter, bezwzgl dno i brzydot oddaj wyn dzniali robotnicy, pozbawieni smaku i gustu milionerzy, oszu ci zbijaj cy fortun na cierpieniu innych, ludzie, dla kt rych zasady moralne przesta y istnie , a tak e nieliczni przedstawiciele inteligencji i szlachty, rzucaj cy promyk nadziei i roz wietlaj cy karty tej ponurej powie ci Czuj i wiem, e Reymontowi uda o si stworzy obraz wiata, kt ry pozostaje aktualny pomimo up ywu ponad stu lat Uniwersalno Ziemi obiecanej jest wr cz zachwycaj ca, sprawia, e w ko cu uda o mi si dostrzec geniusz Reymonta, czego nie by am w stanie zrobi po przeczytaniu Ch op w chocia mo e wtedy by am zbyt m oda , ale te napawa mnie smutkiem, bo rzeczywisto opisana w tej powie ci jest bezlitosna i przygn biaj ca Nie pozostawia z udze co do ludzi, ich charakter w i cel w, do kt rych d A tytu owa ziemia obiecana To ironia w najlepszym wydaniu. Ksi ka, pomimo up ywu lat, maj ca w sobie wi cej ycia, ni niejedna wsp czesna powie.Publikowanie w odcinkach w latach 1897 1898 w dzienniku Kurier Codzienny pozwala o autorowi reagowa na opinie czytelnik w, niekiedy do krytyczne hejterzy byli ju w tamtych czasach na bie co.Ziemia obiecana to powie panoramiczna, traktat o robieniu pieni dzy , obraz przemian spo ecznych ko ca XIX wieku w odzi To tak e historia wzlot w i upadk w biznesowych i ycia towarzyskiego w tyglu kulturowym Polak w, yd w i Niemc w.Ziemia obiecana to wreszcie ksi ka obraz, ksi ka film, ksi ka d wi k, bo czytaj c wyobra nia oddzia uje na wszystkie zmys y tworz c hipnotyzuj c , dynamiczn plastyczno. 3.5 ci ko kwantyfikowa klasyk Pewne rzeczy si uda y bardzo, niekt re niezbyt Portret epoki z jej w a ciwym antysemityzmem, nacjonalizmem i seksizmem A kapitalizm i tak zniszczy wszystkich. Przejmuj Cy Obraz Brutalnych Pocz Tk W Kapitalizmu Powszechny Brud, Brzydota, N Dza I Cwaniactwo A Po R D Industrialnego P Du Wielkie Plany, Wsp Lne Interesy I Przyja Pojednanie Ponad Tym Wszystkim, Co Przez Wieki Stanowi O Mur Nie Do Przeskoczenia W Powszechnej Przebierance, W R D Wszechobecnej Tandety I Pracowicie Kolekcjonowanych Mieci Le G Boko Zagrzebane Prawdziwie Ludzkie Pragnienia, Smugi Wiat A Przebijaj Ce Si Przez Warstwy Brudu Tylko Czy W Tej Maszynowej Rzeczywisto Ci Dziewi Tnastowiecznej Odzi, Ziemi Raczej Przekl Tej Ni B Ogos Awionej, Cho Nie Mniej Fascynuj Cej, Jest Na Nie Miejsce