Publishers Carb the fuck up baseball

read online Audible Trans-Atlantyk By Witold Gombrowicz – Blockdiagramwiring.co

Galiba, art k fke k kremesinden korkmama gerek yok Bu y zden imdi di er tehlikeyi, yani eserin st nk r ve y zeysel okunmas n nleme zaman 20.y zy l Avrupa edebiyat n n en zg n, en ahsiyetli slubuna sahip yazarlar n ba nda gelen Gombrowicz den bir meydan okuma daha Pornografi ile tan t m, Ferdyurke ile hayran kald m Gombrowicz e olan ilgim Trans Atlantik le tavan yapt , anla lan yolumuz G nl kleri ne kadar s recek.Meydan okuma kelimesi, ele tiri yaz lar nda s k a kar m za kan ve esere ilgi ekmek a s ndan yerli yersiz ve o u zaman abart i eren bir kal p olsa da Trans Atlantik zelinde unu s ylemek isterim ki 1953 y l nda yaz lm olan bu esere benzer ya da ayn dertten beslenen bir eseri bug n n ve hatta yak n gelece in T rkiye sinde hi bir yazar asla yazamaz Bu iddian n nedenine gelirsek Trans Atlantik, bir romandan te ideolojik bir provokasyonun, hem de yenilir yutulur cinsten olmayan bir provokasyonun ad d r ya da yazar n kelimeleriyle s ylersek Trans Atlantik, bug ne kadar ki milli duygular m z havaya u urmak i in, dinamit ka ak l yapan bir korsan gemisidir Gombrowicz in ya am hikayesinden beslenen, kimi b l mleri yar biyografik olan eser 2 D nya sava n n hemen ncesinde lkesini terk edip Arjantin e yerle en bir yazar n cebinde kalan az bu uk parayla Polonya l lar cemiyeti i inde ge irdi i g nlerin hikayesidir B yle bir hikaye i inde, bir de lkesi Nazi lerin i galine u ram bir yazardan bekledi imiz ne varsa sava a kar kma ba lam nda anti militarist, lkesinin trajedisini dillendirme bab nda ayd n sorumlulu u, belki Stefan Zwieg tarz bats n bu d nya kar c m dram tam z tt na imza atan bir anlat yla kar kar yay z Sava mak i in lkesine d nen dostlar na Yelken a n, yurtta lar m gidin lkenize Fora yelken o kutsal, ama galiba lanetli lkenize Yelken a n o aziz, karanl k canavara, hani y zlerce y ld r can eki ip de bir t rl gebermeyen Yelken a n o aziz s m kl b ce inize B yle bir anlat fkeyle kar lanmas n da ne olsun Bu topraklarda b rak n bunu yazmay , d nemez bile en babayi it yazar ama i te Gombrowicz tam da ulus devletler d nyay cehenneme evirmi ken o temel meseleyi de iyor Bir ulusa ait olmak ne demektir, Polonya l olmay a mak, onun d na kmak, bni Haldun un kaderimiz dedi i co rafya ile araya mesafe koymak m mk n m d r soruyor ve cevapl yor B y k sava sonras hemen herkesin kalem oynatt Nazi vah eti ve holokost kar t edebiyat n tam ortas na ulusal ve ulustan do an ba lar n z kopar n bombas n b rak yor Kendi ki isel okuma tarihimde, kula m n dibinde bu kadar g l patlayan ok az bomba duydum ve d neminde i ren , koku mu , mide buland r c ile d llendirilmi bu eseri ayakta alk lad m.Bu kitap ayn zamanda Kant eti in doruk noktalar ndand r zira kar m zda yurt d na kapak atm tuzu kuru bir entelekt el de il bu sava ta sevdiklerini kaybetmi bir insan vard r ve bu durumda bile duygusal hamasete lke olarak en sevdi imiz de il, ki isel pozisyona ve olana de il kendi do rular na de er vermi , onu dile getirmi tir lkesinin dram n n en g l dile getirilmesi gereken yerde o lkesinin tarihsel bi imleni ine sava a m t r Ulus birey eli kisinde en sevmedi imiz, varl m z Polonya n n varl na arma an olsun her bir insan tekinin de erinin alt kal nca izilmi ve b y kel ide cisimlenmi deli g mle i y rt l p at lm t r.Salt yukar da belirttiklerim dahi bu eseri zg n ve de erli k lmaya yeter ama b y k bir edebi eser k lmaz, o zaman ideolojik provokasyondan k p bi imin, edebi olan n sular na kula atal m.B yle kallavi dertlerin bi imlendirdi i bir eserden beklenmeyecek kadar mizah y kl ve oyuncul bir dili var yazar n, Ferdyurke d zeyinde olmasa da yer yer sa mal klardan karn n za a r lar girebelir Yazar Trans Atlantik her ey olabilir, hiciv, ele tiri, risale, e lence, abs rt ve drama derken kesinlikle hakl Bu eser bunlar n hepsi ve daha fazlas Ba larken, Frans z korku tiyatrosu referansl ama yol esnas nda farkl t rlere g z k rpan eser ayn zamanda, ideo politik dertlerin bir eseri yavanla t rmak zorunda olmad n g stererek zor bir i in alt ndan da kalk yor, ucuza ka lsa bildiriye ka acak meseleler, Gombrowicz in kaleminde lene d n yor.Genelde ideolojik formdaki eserlerde, yazar eli kilerini nden halletmi bir ekilde, neyi nas l anlataca na bilen tek boyutlu karakterlerle kar m za kar Gombrowicz ise bize neyle sava t n anlat rken kar t n ya da z m nerisini b yle g l sunmaz ve karakterimiz tek boyutlu olmaktan kurtulur, zellikle babaistan o ulistan at mas nda bir t rl saf tutamamas ve bunun gerilimi eser boyunca takip edilebilinir Yine eylemsizli i se mesi ya da b y kel inin beyhude eylemlerinden do an neye yarar hissi ve ancak bunun da yaratt bo luk alg s mi ima sen bekle adam m, sendeki bo luk alg s na sonra gelece im ve bo lu un yaratt korkusuzluktan korkamamaktan do an korku okura yle basitinden cevaplar olmad n g sterir K k bir belki ama izini s rmeye de er, Polonya l lar diyar ndaki tek yabanc olan Gonzalo karakteri ve onun e siz melezli i ne erkek ne kad n, ne ran l ne T rk, zengin ama evinin u a , kad n k yafetinde gizlenen erkek giysileri ve daha fazlas takalara denk tukalar ve bo lu a savrulan kahkahalar zerine d nmekte fayda arar.Ad gibi, her eyin a r lar nda gezen bu kitap, daha ok d nce kald r r Dertleri ke ke mazi olsa diyece im ama her ge en g n bir k srak ba misali b r m zde daha ok hissetti imiz ve hissetmeye devam edece imiz a inayken bu kitab tek ve Polonya l her edebiyat severe iki kere tavsiye ederim. A Semi Autobiographical, Satirical Novel That Throws Into Perspective All Of Gombrowicz S Major Literary, Philosophical, Psychological And Social Concerns Throughout The Book Gombrowicz Ridicules The Self Centred Pomposity Of The Polish Community In Argentina fedydurke yi okumasam, yazar n hayat n biraz ara t rmasam kesinlikle ok daha az be enirdim Ger ekten de yazar n hayat n n belli bir d nemini anlatt hatta kahraman n n ad n bile de i tirmedi i bu eserde yazar n arjantin g nleri ele al nmakta Ancak tabi yine Gombrowicze zg enteresan bir dille Dikkat eken ey asl nda kendi lkesi polonyay ele tirirken polonya yerine hangi lkeyi koysan z ele tirilerin haks z olmayabilece i ger e i Di er taraftan abart l karakterlerin etraf nda d nen abs rd olaylar i erisinde yazar her iki ucu geleneksel ile yeni toplum ile birey at malar n verirken hangisinin iyi oldu una dair hi bir ey s ylemiyor Kitap ak c ba lamakla birlikte ortalar nda tempoyu olduk a d rd ve son b l mde de ok toparlayabildi ini kendi a mdan s yleyemem Ancak dilin zg nl ve simgesel anlat mlar g zeldi. Yazar n okudu um ilk kitab yd Ger ek st bir anlat mc oldu u kesin, imgeler zerine sosyolojik bir bak a s yla bireyi merkezden uzak tutup genele ayak basmak gibi bir hali vard Kitab n yazar n n ve karakterin ad ayn olup bak n bu kurmacad r hissi yarat l nca, uzun sayfalar biyografi mi, kurmaca m , ne okuyorum durumundan kurtulamad m B yle bir handikapla ba lad m Belki de yazar n kalemi budur, ilk kitap oldu u i in ben a k nl k ya am olabilirim Kitap Trans Atlantik bizim i in hal b y k bir meydan okumad r diye son bir c mleyle noktaland Asl nda bu ana kadar anlat m ve konuyla biraz kafam kar m t Kitap bittikten sonra ba layan bu son 10 sayfal k kitap bu imgelemle u yaray parmaklad , bu fig rle u cinsel a l ka d gibi kar mlar biraz abart l gelince, kitapla ilgili hislerimin do ru oldu unu anlad m Yani olmuyor demi airin biri.Sayg lar. Gombrowicz in okudu um ilk kitab yd Genellikle kitaplar n n s z n okumaktan spoiler yeme kayg s yla ka n r m Bir k sma kadar ilerlerken bu kara mizah gitti i yer neresi, yazar kimdir Leh edebiyat i in ne ifade ediyor gibi ara t rmalar n s z okumaya y neltti yi ki de okumu um, nk komik, garip ve uyduruk olan metin, t pk yazar n dedi i gibi y zeysellikten veya st nk r okumadan farkl bir bak a s yla irdelenmeyi hak ediyor Sosyalist ger ek ili e bir yandan akarken di er yandan zamandan ba ms z ger e e ait tabular y kmay ama l yor.Peki ne bu tabular Sahip oldu u ulusu y celtme, a a l k kompleksi, aidiyet duygusu, kendinden olan kay rma ve bence kitab n ana temas KORKUTUCU KORKUSUZLUK ve BO LUK DUYGUSUAnti kahraman n g z nden bakarken asla olaylar n nedeni veya sonucuna dair yorumda bulunmuyor yazar, daha ok yap lan k t l klerden korku duymamak, eyleme ge meden bo lu un i inde yer almak, bo lu un i indeyken erik yemek, bu sefer yapt k t l klerden pi manl k, ac ma hissi yerine erik yedi i i in daha da korkmak sonras yine bo luk Bu sarmal s rekli devam ediyor.Yine yazar kitaptan bir ok ey bulunabilece i ama sadece bir ey olmad n belirtiyor zellikle kitap sonundaki de erlendirmeye k smen kat lmakla birlikte yazar n alt metinlerde anlatmak istedi i ana at n n bu ana temada kuruldu unu d n yorum Bireylerin uluslar yla oldu u ili kideki revizyondan bahsederken de yle Kald ki b y k sava sonras Polonya halk n n kendisi sorgulamas n , bo luk duygusundan kurtulup eyleme ge mesini, yap lan k t l klerden korkulup pi manl k ve vicdan azab ekilmesi gerekti ini, k hne milliyet ili i ve aidiyet duygusunu bir kenara b rak p B REY olma yolunda at l m yap lmas n istemi bu y nde olu turdu u imgeler zerinden mesaj kayg s ta m olabilir.Kara mizah kurguda, anlat lmayandan ziyade anlat lan n ne oldu unu sorgulamak ve bunun zerinden ele tiri geli tirmek san r m daha kolay zellikle kitab n sonundaki kahkahalar n ne ifade etti ini karabilmek znel bir yorumun sonucu olabilir Kim bilir belki de BO LU A veya KORKUSUZLU A kahkaha tufan yla tepki g stermi tir bay Witold This book would have obviously been a lot better in the original language but what am I gonna do, learn Polish Gombrowicz tan d m en ikircikli yazarlardan biri Hem gelenek ve gelenek savunucular ndan, toplumsalc lardan yana b y k s k nt ekiyor Hem toplumsala kar l k birey i ve bireyselli i sunanlara birey nerede kim birey diye sormadan edemiyor Karakterleri hep ka maya al t klar n n esiri olmu , esiri olmaktan ka arken bir kez daha esiri olmu ki iler, t pk Ferdydurke de k t l k yapmak isterken safl klar n n tuza na d en ocuklar gibiKarakterlerin hi biri birey olam yor Hepsi bir a n pen esine s k m , oradan buradan yedi i tekmelerin suretine b r nerek hayatta kalmaya al an ki iler Ve bu eylerken tersini eyleme halinden ka da hep fantezilere ve imgelem d nyalar na s nmaktan bulmu karakterler B yle olunca da tam bir karnavalesk roman k yor ortaya Herkes ba ka bir d n pe inde, herkesin dili kendine ve asl nda herkes ba ka bir evrende ya yorTrans Atlantik in ana karakteri de Gombrowicz in kendisi Son kitab , ger ekle fantezinin tam olarak birbirine ge ti i, Gombrowicz edebiyat n n doruk noktas gibi bir ey B ylece kendini de bir roman karakteri yap p, kurtulu a eriyor belki de Yazd klar fokur fokur kayn yor sanki Gombrowicz in Ve ne s ylerse, ne anlat rsa anlats n tamamen ki isel bir yandan da Ele ald meseleyi toplumsal ve bireysel hi bir s k nt y dramatize etmeden, ya att s k m l k hissini diliyle ve imgelemiyle o kadar g l yans t yor ki, bu tamamen Gombrowicz e zg bir ey bence Gombrowicz, Mi ima n n da en sevdi i yazarlardan birisiymi.Mi ima Trans Atlantik i okudu mu bilmiyorum ama okuyup nas l oldu da etkilenmedi, stelik nas l sevmeye devam etti Gombrowicz i ilgin Ba larda ok sevdi i Oe yi sonralar vatanperver olmad i in ele tirmi Mi ima Gombrowicz in s rr da burada gizli san r m Okurunu da karakterleri gibi popo tuza na d r veriyor Gombrowicz i hi sevmeden okusan z bile, beyninizin bir par as kosmozun i inde bamba ka bir beyinle yer de i tiriyor bence. Dif cil de leer, clasificar, ni que hablar lo que habr sido traducirlo, est tan bien el trabajo de Pitol que el castellano aparenta ser la lengua original Comienza a modo de autobiograf a, el Gombrowicz que se ve repentinamente en un pa s ignoto para un joven polaco que decide quedarse a combatir en la recien estallada Segunda Guerra Mundial o volver a otro destino europeo Este principio refleja su primer impresi n de la Argentina de finales de los a os treinta En su desesperada b squeda del sustento da con los polacos ya instalados y acaba conociendo a todo el ala pol tica, vi ndose enredado en un duelo de polleras o pantalones mejor dicho y el libro se vuelca cada vez mas hacia lo absurdo y grotesco Con mucha iron a y sin sutilezas desnuda el extremo que es capaz de llegar el orgullo patriota en el exilio exagerando con mucha gracia las costumbres polacas Tambien hace una critica muy fuerte a la relaci n padre hijo y la libertad sexual Al final el libro llega a tal punto de absurdo que le cuesta mantener la gracia y ya todo pasa a un plano surrealista Muy interesante libro. Daha nce Ferduryke isimli kitab n okumu be enmemi tim Bu kitap ile ilgili edebiyat bilgisi ve zevklerine ok g vendi im okurlar n yorumlar n okuyunca Gombrowitch i tekrar okumam gerekir diye d nd m Olmad Modern roman beni i ine ekmiyor Bu kitapta hiciv ve yergiyi bolca kullanan, iki kez askerlik yapmayarak sava d nda kalan yazar n vicdani ret i oldu unu d nm yorum Polonya ve halk hakk nda yazd klar n okuyoruz Kitab n arka kapa nda b y k yazar tan m yle yap l yor yeni y ntemler kullanan ve bu y ntemleri taklit edilemeyen yazar b y k yazard r Abs rd edebiyat bu durumda tamamiyle b y k yazarlardan m olu uyor Be eniler, yatk nl klar, keyif almalar tamamen subjektif olgulard r Ben sevmedim bu kitab ve bu yazar Ay psa ay p Incredible, grotesque presentation of the insufferable insanity of Polishness Proverbial heroism, hospitality, religiousness, all streaked with malice, pettiness and selfishness Also, it s untranslatable, sorry PS Yes, I know it was actually translated but it cannot convey the author s intention Which is sort of paradoxical considering Gombrowicz s postulate was to create universal literature and here we have a book written in a crazy brew of Sienkiewicz s vernacular of 17 18th century nobility Further, there s a strong reference to works of Mickiewicz and Wyspia ski All in all, not an easy read for someone not familiar with Polish literature.